Služby

Prístup rozhoduje.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby na Slovensku a v zahraničí najmä v nasledovných oblastiach práva:

 • Azyl, utečenci, cudzinecké právo
 • Byty, bytové právo, nájom
 • Dedičské právo, závety
 • Neplnoleté deti, starostlivosť, výživné
 • Ľudské práva a slobody
 • Medzinárodné právo súkromné
 • Nadácie
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Obchodné spoločnosti
 • Ochrana osobných údajov
 • Ochrana osobnosti
 • Poisťovacie právo
 • Pracovné právo
 • Priestupkové právo
 • Živnostenské právo
 • Rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • Rozhodcovské konanie
 • Sociálne a dôchodkové zabezpečenie
 • Správne právo
 • Stavebné právo
 • Ústavné právo
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom SR
 • Zdravotnícke a farmaceutické právo